فروش کمپوست جوانه کرمان

فروش کمپوست جوانه کرمان

 

فروش کمپوست جوانه کرمان

فروش کمپوست جوانه کرمان

 

 

یکی از مزایای فرایند تولید ورمیکمپوست، تولید مقدار زیادی کرم است که

برای اهداف متعددی مورد استفاده قرار می گیرند. از مشکلات جدی تولید

ورمی کمپوست وجود پاتوژن های گیاهی و انسانی مضر در برخی زباله ها

می باشد.

 

خریدکمپوست جوانه کرمان

 

از بین بردن بسیاری از این پاتوژن ها در کمپوست های توده های به دلیل

دماهای بالای توده گیاهی و تراکم واکنش های میکروبی بسیار آسان می

باشد. با وجود اینکه از بین بردن پاتوژن های انسانی در تولید ورمی

کمپوست بسیار مؤثر عمل نموده است، حذف این پاتوژن ها به مدیریت

دقیق و مؤثر در فرایند تولید ورمی کمپوست نیاز دارد.

 

بنابراین در اغلب موارد پیشنهاد می شود که برخی زباله ها مانند لجن

فاضلاب که حاوی پاتوژن های انسانی هستند قبل از اینکه در فرایند ورمی

کمپوست وارد شوند، تحت فرایند کمپوست اولیه قرار گیرند

 

قیمت کمپوست جوانه کرمان

 

مزایا و ویژگی های ورمی کمپوست

ورمی کمپوست محصول تجزیه زیستی مواد آلی از طریق عمل متقابل بین

کرم های خاکی و موجودات زنده بسیار ریز و در واقع یک کود گیاهی با

تخلخل و نفوذ پذیری و قابلیت دارا بودن هوای کافی و بالا، ظرفیت مناسب

نگهداری آب و فعالیت میکروبی است.

 

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ کرمان

 

این کود حاوی مواد مغذی مورد نیاز برای رشد گیاهان در شکل قابل جذب

نظیر نیترات، فسفات، کلسیم قابل تبادل، پتاسیم محلول و سایر مواد

است و از سویی دیگر دارای سطح تماس مناسب و گسترده هایی برای

فعالیت های میکروبی و در نتیجه آماده سازی انواع مواد مغذی برای مصرف

است. همچنین وجود مواد مؤثر و تنظیم کننده در رشد گیاهان نظیر

اکسین، سیتوکینین ها، مواد هومیک و سایر مواد در ورمی کمپوست قابل

اثبات میباشد دفوع کرم ها دارای قابلیت تبادلی بالایی بوده و از لحاظ

مجموع مواد آلی، پتاسیم و فسفر و کلسیم بسیار غنی است

 

 

فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

 

نحوه برداشت کرم ها و ورمی کمپوست

1 -کرم و کمپوست ها را به یک طرف تل منتقل و در طرف دیگر بستر و غذاي تازه فراهم می نماییم تا کرم هاي

درون ورمی کمپوست به سمت بستر و غذاي تازه حرکت کنند ورمی کمپوست عاري از کرم شده قابل برداشت

است

 

خریدکمپوست جوانه تبریز

2 -روش دستی: کود را غرقاب کرده کرم ها به سمت پایین حرکت می نمایید کودهاي قسمت بالا را برداشت می

کنیم

3 -استفاده از سییلندرهاي مکانیکی که در ابعاد کوچک مقرون به صرفه نیست

 

قیمت کمپوست جوانه تبریز

یکی از راههاي تولید هوموس استفاده از کرم هاي خاکی می باشد بیوهوموس بسته به نوع و اریته کرم وغذایی

که دراختیارشان قرارمی گیرد داراي آنالیز و خواص متفاوتی می باشد. شرکت تعاونی آدلی ورمی کمپوست آرتا

اقدام به تولید بیوهوموس توسط گونه اي ازکرم هاي خاکی به نام آیزینیا (کرم سرخ حلقوي بارانی یا کرم سرخ

کالیفرنیایی) نموده است این کرم ها از مواد آلی تغذیه نموده و 60 درصد این مواد پس از عبور از دستگاه گوارشی

و تجزیه به هوموس تبدیل می گردد مژیکال ارگانیکیک کود بیوارگانیگ بسیار نرم، سبک وزن، ترد، تمیز و بی بو

است و ظاهري کمابیش شبیه به گرانوله قهوه دارد و بدلیل وجود آنزیمها و هورمون هاي رشد گیاهی سبب تحریک

رشد و نمو گیاهان می شود و افزودن زیاد آن به خاك نیز خطري براي گیاه به همراه نخواهد داشت آنالیز شیمیایی

بیوهوموس نشان دهنده وجود 5% نیتروژن، 5 %درصد فسفر، 5 %درص دپتاسیم، 4 %درصد کلسیم است.

جمعیت باکتري ها بیش از دومیلیون در گرم آن می باشد و نیز نشان دهنده مرغوبیت هرچه بیشتر این کود می

باشد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ تبریز

 

اثرات کود شیمیایی

اشباع بیش از حد خاك با انواع مواد شیمیایی اجزاي بیولوژیک (زیستی) خاك را به نابودي می کشاند دانشمندان

با توجه به پیچیدگی سیستم اکولوژیک در تلاشند تا راه حل مناسبی براي این وضعیت بحرانی بیابند از طرف دیگر

مراحل طبیعی تشکیل هوموس سال ها بطول می انجامد به همین دلیل

کارشناسان خبره دنیا درحال بررسی هستند که چگونه می توان این ماده با ارزش را در زمان کوتاه تري فراهم کرد.

فروش کمپوست جوانه سمنان 

فروش کمپوست جوانه سمنان 

 

 

فروش کمپوست جوانه سمنان 

فروش کمپوست جوانه سمنان

 

اثرات کود شیمیایی

اشباع بیش از حد خاك با انواع مواد شیمیایی اجزاي بیولوژیک (زیستی) خاك را به نابودي می کشاند دانشمندان

با توجه به پیچیدگی سیستم اکولوژیک در تلاشند تا راه حل مناسبی براي این وضعیت بحرانی بیابند و طی

مطالعات انجام شده استفاده از کودهاي آلی و بیوارگانیگ بهترین راه حل درجهت نیل به این هدف می باشد

 

خرید کمپوست جوانه سمنان

 

همانطور که می دانیم خاك حاصلخیز باید حاوي هوموس باشند زیرا عوامل مفیدي براي بهبود بخشیدن به خواص

فیزیکی و شیمیایی خاك و تحریک رشد محصولات بطوریکه وجود 1 تا 2 درصد هوموس در خاك کافیست تا آن خاك

حاصلخیز شناخته شود از طرف دیگر مراحل طبیعی تشکیل هوموس سالها بطول می انجامد به همین دلیل

کارشناسان خبره دنیا درحال بررسی هستند که چگونه می توان این ماده با ارزش را در زمان کوتاهتري فراهم کرد

قیمت  کمپوست جوانه سمنان

 

بیوهوموس

یکی از راههاي تولید هوموس استفاده از کرم هاي خاکی می باشد بیوهوموس بسته به نوع و اریته کرم وغذایی

که دراختیارشان قرارمی گیرد داراي آنالیز و خواص متفاوتی می باشد. شرکت تعاونی آدلی ورمی کمپوست آرتا

اقدام به تولید بیوهوموس توسط گونه اي ازکرم هاي خاکی به نام آیزینیا (کرم سرخ حلقوي بارانی یا کرم سرخ

کالیفرنیایی) نموده است این کرم ها از مواد آلی تغذیه نموده و 60 درصد این مواد پس از عبور از دستگاه گوارشی

و تجزیه به هوموس تبدیل می گردد

 

قیمت  کمپوست جوانه قارچ سمنان

 

مژیکال ارگانیکیک کود بیوارگانیگ بسیار نرم، سبک وزن، ترد، تمیز و بی بو است و ظاهري کمابیش شبیه به

گرانوله قهوه دارد و بدلیل وجود آنزیمها و هورمون هاي رشد گیاهی سبب تحریک رشد و نمو گیاهان می شود و

افزودن زیاد آن به خاك نیز خطري براي گیاه به همراه نخواهد داشت آنالیز شیمیایی بیوهوموس نشان دهنده وجود

5% نیتروژن، 5 %درصد فسفر، 5 %درص دپتاسیم، 4 %درصد کلسیم است. جمعیت باکتري ها بیش از دومیلیون

در گرم آن می باشد و نیز نشان دهنده مرغوبیت هرچه بیشتر این کود می باشد

 

فروش کمپوست جوانه مشهد

فروش کمپوست جوانه مشهد

 

فروش کمپوست جوانه مشهد

فروش کمپوست جوانه مشهد

 

مانان عامل انعطافپذیري دیواره قارچ است، در ویرولانس قارچ دخالت دارد،

موجب سرکوب سیستم ایمنی مـی شـود . مانوپروتئین در کلونیزاسیون

نقش دارد.

IV (کیتوزان  در دیواره زایگومیستها بیشتراست. فرم داستیله کیتین. (b

(پروتئین (c (لیپید: مقدار خیلی کم، در دیواره مالاسریافورفور فراوان تراز

بقیه قارچ ها.

 

 

کپسول: در بعضی قارچ ها وجود دارد مثل کرپتوکوکوس نئوفورمنس،

رودوترولا، تریکوسپورون بیژلـی، اسپوروبول ومایسـس، پروتوتکا استگنورا و

تورولوپسیس گلابراتا (کاندیدا گلابراتا) ساختمان ظاهري قارچها در طبیعت

فرم رشتهاي یا کپکی: از واحد ساختمانی به نام هایف ایجاد میشوند.

(از مجموع هایف هایفی میسلیوم میسلیا) به دو صورت تیغه دار و بدون

تیغه اند. انواع بدون تیغه مربوط به زایگومیست ها اسـت کـه بـه ایـن قـارچ

هـا اصـطلاحاً کوئنوسیتیک میگویند. منشاء تیغه از دیواره هایف است و از

رشد دیواره به طرف داخل هایف ایجاد میشود.

 

خرید کمپوست جوانه مشهد

 

اشکال تیغه دار شامل:

ـ تیغه هاي حاوي منافذ منظم به نام ورونین بادي در آسکومایکوتا و

دوترومایکوتا. در این حالت منفذ مرکزي توسط ساختمان درپوش مانند به

نام جسم ورونین مسدود میگردد.

ـ تیغه هاي حاوي منافذ پیچیده به نام اجسام دولیپور (زائدهاي بشکهاي

شکل) در بازیدیومایکوتا.

 

قیمت کمپوست جوانه مشهد

بازیدیوماسیت ها:
1ـ هولوبازیدیومایست: اطراف دولیپور را غشاءهاي منفذداري به نام پارنتزوم

احاطه کرده است.

2ـ هتروبازیدیومایست: داراي دولیپور ساده و فاقد پارنتزوم مثل فیلوبازیـدیلا

نئوفـورمنس (مرحلـه جنسـی کریپتوکوکـوس نئوفورمنس)

 

ممکن است سلولهاي هایف هایی که تیغه هاي میانی آنها داراي دولیپور

میباشد توسط پله ایی قلاب مانند به هم متصل شوند که به آنها اتصالات

گیرهاي شکل (connections Clamp (میگویند.

تیغه میانی داراي منافذ کوچک متعدد  مخصوص خانواده همی

آسکومایست نحوه رشد هایفا  رأسی (یعنی با تکثیر سلولهاي رأسی

است که بر طول هایفا افزوده میشود).

 

 

قیمت کمپوست جوانه مشهد

 

 

 

هایف ها (میسلیوم رویشی) ممکن است گروهی، فنري یا مارپیچ

(راکتـی  و یا شاخ گوزنی (قندیلی)  باشند.

میسلیوم رویشی در محیط (سطح محیط) رشد کرده و مواد غذایی را جذب

میکند. بخشهـایی از میسـلیوم رویشـی

که درون محیط ژلوزي فرو میروند را میسلیوم غوطه ور مینامند.

 

فروش کمپوست جوانه تهران

فروش کمپوست جوانه تهران

 

 

فروش کمپوست جوانه تهران

فروش کمپوست جوانه تهران

 

 

کرم ها و کاربرد آنها :

1 -مدیریت کود درمزارع پرورش گاو و اسب و خرگوش

2 -کاهش زباله هاي مدارس و بیمارستانها و موسسات

3 -تبدیل زباله هاي غذایی و جامدات آلی به ورمی کمپوست در مقیاس بزرگ

4 -استفاده از ورمی کمپوست در بهبود اصلاح خاك مزارع و گلخانه ها و به تبع آن افزایش کیفیت و کمیت محصولات

5 -تولید پروتین کرم به عنوان جیره غذایی آبزیان و طیور با استفاده از خشک کردن و پودر کردن لاشه بدن کرم هاي

مسن.

 

 

خرید کمپوست جوانه تهران

 

موارد استفاده ورمی کمپوست

ورمی کمپوست به عنوان بی رغیب ترین و مطلوب ترین کود ارگانیکی براي مصارف کشاورزي (زراعی و باغی)

فضاي سبز، گلکاري، نشاکاري، سبزي کاري، قارچ خوراکی، خزانه، نهالستان ها، تولید محصولات گلخانه اي و گل

هاي آپارتمانی مطرح می شود. همچنین استفاده از ورمی کمپوست در تهیه چاي کمپوست.

 

 

قیمت کمپوست جوانه تهران

 

خرید کرم و مقدار استفاده

باید متذکر شوم که در کشورمان خرید کرم بسیار حایز اهمیت است زیرا ما براي راه اندازي کارگاه هاي تولیدي دو

هزنیه نسبتا بالا داریم که یکی اجاره بهاي مکان و دیگري هزینه خرید کرم می باشد. اولی یا همان اجاره بهاي

مکان که تقریبا تمامی عزیزان با آن شناخت دارند اما در خرید کرم متاسفانه اطلاعات اندکی مشتاقان به تولید

دارند.

ابتداي امر باید متذکر شوم زمان خرید کرم باید از فروشنده ي کرم یک کیلوگرم به علاوه ي کوکون (زیرا این کوکون

 

ها خود ظرف مدت 2 تا 3 هفته تبدیل به مقدار دیگري کرم می شوند) به علاوه مقدار زیادي بستر به صورت همراه

که کرم تا ارتباط برقرار کردن با محیط جدید بتواند در آن زندگی کند.

 

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ تهران

هرکرم بالغ می تواند به طور میانگین درهر سه روز یک کوکون ایجاد کند که مدت 23 روز پس از آن از هر کوکون 1 تا

3 نوزاد کرم خارج می شود. اما تمام نوزادان زنده نمی مانند.

ضمنا مقدار استفاده کرم با توجه به هدف و زمان تولیدي فرق می کند ولی به طور معمول به

ازاي هر تن کود حیوانی 2 – 3 کیلوگرم استفاده شود و براي زباله هر تن 3 تا 4 کیلوگرم استفاده می شود

 

فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

 

اصول مدیرتی و پرورش کرم هاي خاکی

1 -بر طبق نیاز کرم ها، به آنها غذا دهید. یک کیلوگرم ضایعات آلی براي تغذیه به اندازه 2 کیلوگرم کافی است

(ضمنا غذاي ریخته شده باید خورده شود و مرحله دیگرغذا شروع شود).

2 -رطوبت را دربستر کشت در حال مطلوب نگهداریدبه هیچ وجه کود و بستر رسیده نباید بو دهد: در صورتی که

بستر بوي خاك یا بوي ترشی (آمونیاك) دهد باید بلافاصله به آن هوا ترزیق شود

خرید کمپوست جوانه

 

3 -به منظور هوادهی بهتر محتویات بستر کشت کرم هاي خاکی را به صورت هفتگی بررسی و اقدام به وارونه

کردن مواد بستر نمایید.

4 -گودال یا بستر را زیر سایبان نگهدارید.

5 -دماي بستر باید بین 12 تا 25 درجه سانتیگراد قرار داشته باشد (براي حالت مطلوب و جفت گیري و تخم ریزي

بهتراست دماي بستر بین 17 تا 25 درجه باشد)

6 -PH بستر را به طور منظم بررسی و بین 6 تا 8 ثابت بماند البته قبل از اینکه کرم ها را به بستر اضافه کنیم

 

 

قیمت کمپوست جوانه

فضولات حیوانی: می توان از مدفوع حیوانی مانند گوسفند، اسب، بز، و طیور (به غیر ازمرغ) براي این منظور

استفاده نمود لازم است پیش از استفاده از مدفوع حیوانی بجز احشام آزمایشات و پیش بینی هاي اولیه مختلفی

در مورد عوامل بیماري زا و واکنش در مقابل کرم هاي خاکی انجام داد در ضمن باید در استفاده از مدفوع اسب

بسیار دقت شود زیرا مدفوع این حیوان حاوي ویروس تتانوس است که براي انسان مهلک و کشنده است.

 

طریقه مصرف ورمی کمپوست

معمولا ورمی کمپوست را در باغبانی با نسبت هاي برابر با کودهاي دامی مخلوط و براي هر درخت بین 3 تا 5

کیلوگرم در حلقه هاي به عمق 15 تا 30 و عرض 60 تا 100 سانتی متر در اطراف پایه درخت قرار می دهند سپس

این قسمت با مخلوطی از ورمی کمپوست و کود دامی پر می شود. بر روي این مخلوط نیز یک لایه خاك می ریزند.

قیمت کمپوست جوانه قارچ

 

در زراعت نیز می توان ورمی کمپوست را به میزان 5 تا 10 تن در هکتار در هنگام کاشت به همراه نیمی از مقدار

توصیه کودي منطقه براي زراعت گندم استفاده کرد.

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

 

 

ورمی کمپوست، عبارت است از کودآلی بیولوژیک که در اثر عبور مداوم و آرام مواد آلی درحال
پوسیدگی ازدستگاه گوارش گونه هایی ازکرم هاي خاکی و دفع این مواد از بدن کرم، حاصل
می شود. این مواد هنگام عبور از بدن کرم آغشته به مخاط دستگاه گوارش(موکوس)، ویتامین
ها و آنزیم ها شده که درنهایت به عنوان یک کود آلی غنی شده و بسیار مفید براي ساختمان و
بهبود عناصرغذایی خاك، تولید و مورد مصرف واقع می گردد

 

خرید کمپوست قارچ گانودرما گرگان

 

بنابر این ورمی کمپوست فضولات کرم به همراه درصدي از مواد آلی و غذایی بستر و لاشه کرم هاست. بطورخلاصه می توان ویژگی هاي ورمی کمپوست را شامل موارد زیر دانست.
سبک و فاقد هر گونه بو
عاري ازعلف هاي هرز
حاوي میکرو ارگانیسم هاي هوازي مفید مانند ازتوباکتریها
بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهاي آلی

 

خرید کمپوست قارچ صدفی گرگان

دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین ها به ویژه ویتامین ب12
قابلیت بالاي نگهداري آب مواد غذایی
فرآوري آسان و سریعتر از کمپوست آلی
عاري از باکتریهاي غیرهوازي، قارچها و میکروارگانسیم هاي پاتوژون
اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی وشیمیایی و بیولوژیکی خاك
وجود عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، روي، مس و منگنز

تاثیرورمی کمپوست روي خاک کرم هاي خاکی در هنگام مصرف ماده آلی مقداري زیادي خاك نیز می خورند مواد حاصل از  تغذیه کرم خاکی بعد از دفع خاك دانه هاي مستحکمی را تشکیل می دهد که یکی از پایدارترین انواع خاك دانه ها و همچنین بهترین نوع خاك دانه ها یعنی خاك دانه هاي کروي هستند. ورمی کمپوست در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك تاثیر بسزایی دارد. این کود اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك بوده و علاوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هر گونه بو، میکروارگانسیم هاي پاتوژن، باکترهاي غیرهوازي، قارچ وعلف هاي هرز می باشد.

خرید کمپوست قارچ دکمه ای مشهد

خرید کمپوست قارچ دکمه ای مشهد

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای مشهد

خرید کمپوست قارچ دکمه ای مشهد

 

تنها می توانید برگ ها ی خرد شده درخت گردو را جداگانه در گوشه ای دپو کنید تا ژاگلون آن در تماس با هوا و آب

و باکتری ظرف چندین هفته تجزیه شود.و پس از تجزیه کامل ، برگ های گردو به کمپوستی با کیفیت و عالی

تبدیل می شوند.

خاک اره گردو و تراشه های چوب و همچنین پوست گردو دیرتر تجزیه می شوند: بهتر است قبل از استفاده در باغ

آن ها را به مدت ۶ ماه کمپوست کنید تا مطمئن شوید که ژاگلون آن کاملاً تجزیه شده است.

 

خرید کمپوست قارچ گانودرما مشهد

 

 

کمپوست کردن برگ ها یک راه عالی برای بازیافت و درست کردن یک اصلاح کننده خاک باغچه که سرشار از مواد

مغذی است. فواید کمپوست برگ بسیار زیاد است. کمپوست تخلخل خاک و حاصلخیزی آن را افزایش می دهد،

فشار وارده به محل های دفن زباله را کاهش می دهد و در فصل سرما درست مانند یک “پتوی” زنده برای گیاهان

شماست . در کمپوست کردن برگ ها رعایت تعادل بین نیتروژن و کربن مهم است .

کمپوست برگ ، ماده ای تیره، غنی، خاکی و آلی است که می تواند مانند خاک استفاده شود. و مواد مغذی را به

خاک باغ اضافه کند و به نرم شدن زمین فشرده کمک می کند.کمپوست هنگامی که به عنوان مالچ استفاده می

شود رطوبت را حفظ می کند و جلوی رشد علف های هرز را می گیرد .

 

خرید کمپوست قارچ صدفی مشهد

 

در یک واحد تولیدی کود ورمی کمپوست ، چه موادی را کمپوست می کنند ؟

در کارگاه های تولید کود ورمی کمپوست ماده اصلی کود دامی گاو و گوسفند و اسب است .

و همچنین کاه و کلش خشک گیاهان گوناگون مانند گندم ، جو و علوفه .

و در نهایت گاهی زباله های تره بار ها .

 

کاه برای ورمی کمپوست یک ماده خارق العاده است، اما درست مانند برخی از مواد فوق العاده دیگر مانند تفاله

قهوه، برگ های پاییزی و بریده های چمن به نظر می رسد هنر ظریفی در کمپوست کردن آن به تنهایی وجود دارد.

به همین خاطر کود به آن اضافه می شود ، کاه مخلوط شده با کود، بسیار خوب عمل می کند، مقدار بالایی

نیتروژن و میکروب به آن اضافه می کند و کود آب را بسیار راحت تر نگه می دارد .رطوبت ورمی کمپوست باید

استاندارد باشد و بیشتر و کمتر از آن در کیفیت ورمی کمپوست اثر می گذارد

 

کمپوست قارچ اصفهان

کمپوست قارچ اصفهان

 

 

 

 

 

کمپوست قارچ اصفهان

کمپوست قارچ اصفهان

 

 

درصد زیاد کربن باعث تجزیه آهسته مواد شده در صورتی که درصد زیاد نیتروژن ، پروتئین تولید می کند . برگ ها

درصد زیادی از مواد باغی را تشکیل می دهند . این برگها سرشار از مواد معدنی می باشند که از ریشه در خت

بدست آمده و منبع طبیعی کربن می باشند .

برگ درختان بلوط ، ماگنولیای جنوبی ، درخت های راش برای کمپوست سازی بسیار سفت و گوشتی هستند . در

عمل کمپوست سازی باید از چوب درختانی مانند بسیار سفت و گوشتی هستند.

در عمل کمپوست سازی باید از چوب درختانی مانندگردوی سیاه ، برگ های اکالیپتوس و سوماک و کلا گیاهانی

که مقداری سم در خود ترشح می کنند ، پرهیز کرد . چون مدت زمان تهیه کمپوست را افزایش می دهند

قیمت کمپوست قارچ اصفهان

کمپوست (‌کود حاصل از زباله ) یکی از بهترین مالچ های ( کاه و برگی که برای حفظ گیاه دور آن می ریزند ) اصلاح

کننده خاکی است که می توان از آن به جای کودهای تجاری استفاده نمود خصوصیت ویژه کمپوست ارزان بودن آن

است .کمپوست سازی تکرار نابودی مواد و نظام عادی طبیعت در سطح جنگل ها را نشان می دهد .در هر چمنزار

، جنگل و باغی ، گیاهان می میرند ، به زمین افتاده می پوسند .این گیاهان به تدریج بوسیله موجودات زنده موجود

در خاک تجزیه می شوند و سرانجام به این بخشهای گیاه به صورت ذرات قهوه ای رنگ جنگل تبدیل می شوند که

به این ماده غنی رد اصطلاح هوموس می گویند .

هوموس خاک را سبک و ترد می کنند .هدف ما در ایجاد کمپوست ، تولید هوموس می باشد .

 

مواد موجود در کمپوست و توصیه های لازم جهت داشتن کمپوست جذب

تقریباً هر ماده ای برای ساخت توده کمپوست مناسب می باشند. توده کمپوست به نسبت مناسبی از مواد غنی

کربنی یا ( مواد قهوه ای رنگ ) ،نیتروژنی یا ( مواد سبز رنگ ) احتیاج دارد .در بین مواد قهوه ای رنگ برگهای

خشک ، کاه و خورده های چرب وجود دارد . مواد نیتروژنی سبز رنگ و تازه هستند .مانند علف های کوتاه شده و

ته مانده غذای آشپزخانه .

خرید کمپوست قارچ تهران

خرید کمپوست قارچ تهران

 

 

 

خرید کمپوست قارچ تهران

خرید کمپوست قارچ تهران

 

 

 

درصد زیاد کربن باعث تجزیه آهسته مواد شده در صورتی که درصد زیاد نیتروژن ، پروتئین تولید می کند . برگ ها

درصد زیادی از مواد باغی را تشکیل می دهند . این برگها سرشار از مواد معدنی می باشند که از ریشه در خت

بدست آمده و منبع طبیعی کربن می باشند .

 

بهترین کمپوست قارچ تهران

برگ درختان بلوط ، ماگنولیای جنوبی ، درخت های راش برای کمپوست سازی بسیار سفت و گوشتی هستند . در

عمل کمپوست سازی باید از چوب درختانی مانند بسیار سفت و گوشتی هستند.

در عمل کمپوست سازی باید از چوب درختانی مانندگردوی سیاه ، برگ های اکالیپتوس و سوماک و کلا گیاهانی

که مقداری سم در خود ترشح می کنند ، پرهیز کرد . چون مدت زمان تهیه کمپوست را افزایش می دهند .

استفاده زیاد از برگ های سوزنی کاج کمپوست ما را اسیدی می کند که برای خاک های قلیایی مفید است .

از نظر پیشینه تاریخی، کرم‌های خاکی در حدود ٦٠٠ ملیون سال پیش بە وجود آمدە و از آن زمان تاکنون شاهد

تکامل گونەهای مختلف گیاهی و جانوری بودەاند.

شکل ظاهری این موجودات در طی این مدت تغییر چندانی نکردە و هم اکنون نیز بین گونەهای مختلف آنها از این

نظر تفاوت قابل توجهی بە چشم نمی‌خورد.

 

کمپوست خوراکی قارچ تهران

این امر آنها را سرشار از مواد قهوه ای می نماید . اگر برای کمپوست مقدار قابل توجهی علف کوتاه شده دارید ،

برای خشک کردن ، آنها را حداقل یک روز زیر نور آفتاب روز زمین پهن کنید بعد از اینکه این برگ ها به رنگ زرد یا

کاهی تبدیل شدند ، دیگر اسیدی نخواهند بود .

زائدات آشپزخانه شامل پوست هندوانه ، پوست هویج و موز ، هسته سیب و هر نوع مواد قابل بازیافت دیگری می

توان از آن در عمل کمپوست سازی استفاده کرد . در حالی که تکه های گوشت و دیگر فرآورده های آن محصولات

روزمره و غذاهای چرب مانند سس سالاد و کره بادام زمینی و همچنین مواد غیر غذایی مانند مدفوع گربه و سگ ،

مو ، زغال سنگ ، آهک برای تولید کمپوست اصلاً مناسب نیستند .