فروش کمپوست جوانه بندرعباس

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

 

 

 

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

مزاياي دفع مواد زايد به طريقة كمپوست در روستاها

با توجه به امكانات موجود در روستاهاي كشور، توجيه فني – اقتصادي و سـهولت عملكـرد،

توليد بيوكمپوست به روش خانگي يا به كمك كرمها ت(ورمي كمپوس ) در بسياري از ايـن منـاطق،

مناسب و عملي ميباشد .

به طور كلي فوايد اصلي استفاده از بيوكمپوست در روستاها را ميتوان به صورت زير خلاصه

نمود:

 

خرید کمپوست جوانه بندرعباس

-١ محصول نهايي با ارزش بوده و براي اهالي روستا سوددهي خواهد داشت. بيوكمپوسـت حاصله رشد گلها،

سبزيجات، درختچهها و گياهـان زراعـي و بـاغي را تقويـت نمـوده و بعنوان اصلاح كنندة خاك بكار ميرود .

-٢ تهية كمپوسـت بـه روش خـانگي و نيـز ورمـي كمپوسـت زمـين بسـيار كمـي بـراي

آمادهسازي و پردازش نياز دارد .

-٣ بيش از ۸٠ درصد زبالـه هـاي روسـتايي را مـواد آلـي تشـكيل مـيدهنـد و در نتيجـه مي توانند بدين طريق

بازيافت و مورد استفاده در مزارع قرار گرفتـه ضـمن آنكـه تـأثير بسيار مثبتي نيز بر بهداشت محيط روستا و كاهش

آلودگيها خواهد داشت .

 

قیمت کمپوست جوانه بندرعباس

 

 

 

-٤ زمين كمتري نسبت به اماكن دفن نياز داشته و آلودگي در محلهاي دفـن زبالـههـاي

روستايي نيز بسيار كاهش پيدا ميكند .

-٥ بيوكمپوست رطوبت خاك را حفظ كرده، دما را متعادل نموده، و همچنين از فرسـايش

خاك نيز ميكاهد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ بندرعباس

 

-١مادة تعاريف

-١ پسماندهای روستايي

به مجموعه مواد جامدی گفته می شود که بطـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم حاصـل از

فعاليت ساکنين روستايی بوده و از نظر توليد کننده زايد تلقی می شود.

-٢ پسماندهاي آلي

بخش فسادپذير و قابل پوسيده شدن مواد زايد جامد را در اثر تجزية هوازي يا بيهـوازي

پسماندهاي آلي ميگويند نظير پسماندهاي غذايي، زائدات گياهي و غيـره د . بـيش از نـو

درصد مواد زايد جامد روستايي را پسماندهاي آلي تشكيل ميدهند .

٣ -كمپوست خانگي

فرآيند تبديل بخش آلي زبالـههـاي خـانگي نظيـر ضـايعات غـذايي، آشـغال سـبزي،

باقيماندههاي حاصل از فعاليتهاي چمنزني، باغداري و غيره را به كود آلي، كمپوست

خانگي مينامند.

فروش کمپوست جوانه اصفهان

فروش کمپوست جوانه اصفهان

 

فروش کمپوست جوانه اصفهان

فروش کمپوست جوانه اصفهان

 

 

تحقيقات اجرا شده در مصر نشان داده که کاربرد فاضـلاب در اراضي اطراف

قاهره، نمكهاي محلول در لايه صـفر تـا ۲۰ سانتيمتري خاک را افزايش داده

است، به طوري که پـس از ۶۰ سال، نمك محلول خاك به ۳۲۵ ميليگرم بر

ليتر، كه تقريباً سه برابر خاك هاي آبياري نشده ميباشد، رسيده است

 

خرید کمپوست جوانه اصفهان

 

 

(هر چند، نتايج پاپن و نادري در بررسي اسـتفاده از فاضـلاب تصـفيه شده

براي کشت آفتابگردان، نشان داد که پساب نـه تن هـا باعـث افزايش

شوري خاک نشده، بلکه با شوري کم خود قـادر اسـت نمک هاي احتمالي

موجود در لايه سطحي پروفيـل خـاک را بـه پايين منتقل نمايد.

 

قیمت کمپوست جوانه اصفهان

 

بسياري از ويژگي هاي شيميايي، حاصل خيزي و به دنبـال آن رشد گياه و

فعاليت ميکروارگانيسم ها و قابليت جـذب عناصـر غذايي  و اسـيدي

شـدن خـاک باعـث انحلال و تحرک عناصر غذايي و عناصر کممصرف غير

محلول خاک به فرم قابل دسترس توسط گياه ميگردد .

 

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ اصفهان

 

در زمينه تأثير پسماندهايي نظير فاضلاب، لجن فاضـلاب و کمپوست بر خاک

نيز در سطح دنيا و توسط  مالـدونادو و همکـاران بـا مطالعـه زمينه هاي

ايالت مکزيکوي آمريکـا کـه داراي سـابقه آبيـاري بـا فاضلاب بودند، گزارش

نمودند که اسـتفاده از فاضـلاب سـبب کاهش  میشود

كاهش  خاك در اثر كاربرد فاضلاب توسط ديگر محققين نيـز گـزارش شـده

اسـت اين محققين، دلايـل احتمـالي كـاهش   تجزيه مواد آلي موجود در

لجن، توليد اسيد کربنيک و اسيدهاي آلــي مثــل اســيد ســيتريک، اســيد

ماليــک و پروپيونيــک، نيتريفيکاسيون، سولفوريکاسيون، اکسيداسيون مواد

آلـي، توليـد مواد اسيدي و البته پ-هاش اوليه فاضلاب گزارش نمودند. هر

چند، افزايش پ-هاش در اثر كاربرد کمپوست شهري در برخي منابع نيز

ديده ميشود. مخابلا و وارمن  افزايش پ -هـاش خاک بر اثر استفاده از

کمپوسـت پسـماند شـهري را بـه عنـوان عامل بسيار مهم مورد توجه قـرار

دادنـد.

 

فروش کمپوست جوانه شیراز

فروش کمپوست جوانه شیراز

فروش کمپوست جوانه شیراز

فروش کمپوست جوانه شیراز

 

کرم های خاکی غذای بسیار غنی را دوست ندارند. گونه

ایزینیا فوتیدا قادر به تغذیه از مواد نیمه پوسیده مانند کود گاوی، کود اسبی

(کودها باید خشک باشند)، کاه و کلش غلات و برخی زایدات و بقایای

گیاهی می باشد در داخل این بستر اصلی می توان مواد تازه ای چون

زایدات سبزیجات و میوه جات، مواد آلی و قابل تجزیه زباله های خانگی،

پسماندهای کارخانجات غذایی و حتی لجن و فاضلاب (به جز فاضلاب

صنعتی)، اضافه نمود.

 

خریدکمپوست جوانه شیراز

 

رطوبت مطلوب بستر، هوادهی، تغذیه و جلوگیری از سفت شدن بستر و

نگهداری pH در حد 8-7 از نکات کلیدی در تولید ورمی کمپوست می باشد.

به طور کلی باید عنوان نمود که بقایای آلی غنی از نیتروژن به جز کود

مرغی که برای کرم ها سمی است، برای بستر لازم و ضروری است. این

کرم ها در خارج از سفره غذایی حرکت نمی کنند و به همین خاطر جمعیت

این کرم ها بسته به دسترسی آنها به مواد غذایی رشد کرده و تثبیت می

شود.

 

قیمت کمپوست جوانه شیراز

 

 

این کرم ها از نور آفتاب و بارندگی گریزان بوده، باید آنها را از این دو عامل

محافظت نمود. لذا در اولین مرحله لازم است ابتدا بستر های مناسب کرم

خاکی را در مکان مناسب و سرپوشیده تهیه نمود. این لایه به خروج آب

اضافی از عمق مخزن کمک می کند. بر روی این لایه خاک به ضخامت

15سانتی متر بریزید. 2-بستر پشته ای برای ایجاد پشته ها مراحل کار به

شرح زیر است.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ شیراز

1 ـ زمینی مسطح، بدون سنگ و کلوخ وخرده شیشه انتخاب و سطح آن را

مرطوب و سپس کاملاً کوبیده تا سفت شود. علت این امر جلوگیری از ایجاد

هیبرید کرم های مورد استفاده با کرم های خاکی معمولی و زایل شدن

آنها می باشد.

2 ـ برای محافظت کرم ها در برابر بارندگی و نور آفتاب سایبانی از مواد

مختلف ایجاد نمایید.

 

فروش کمپوست جوانه کرمان

فروش کمپوست جوانه کرمان

 

فروش کمپوست جوانه کرمان

فروش کمپوست جوانه کرمان

 

 

یکی از مزایای فرایند تولید ورمیکمپوست، تولید مقدار زیادی کرم است که

برای اهداف متعددی مورد استفاده قرار می گیرند. از مشکلات جدی تولید

ورمی کمپوست وجود پاتوژن های گیاهی و انسانی مضر در برخی زباله ها

می باشد.

 

خریدکمپوست جوانه کرمان

 

از بین بردن بسیاری از این پاتوژن ها در کمپوست های توده های به دلیل

دماهای بالای توده گیاهی و تراکم واکنش های میکروبی بسیار آسان می

باشد. با وجود اینکه از بین بردن پاتوژن های انسانی در تولید ورمی

کمپوست بسیار مؤثر عمل نموده است، حذف این پاتوژن ها به مدیریت

دقیق و مؤثر در فرایند تولید ورمی کمپوست نیاز دارد.

 

بنابراین در اغلب موارد پیشنهاد می شود که برخی زباله ها مانند لجن

فاضلاب که حاوی پاتوژن های انسانی هستند قبل از اینکه در فرایند ورمی

کمپوست وارد شوند، تحت فرایند کمپوست اولیه قرار گیرند

 

قیمت کمپوست جوانه کرمان

 

مزایا و ویژگی های ورمی کمپوست

ورمی کمپوست محصول تجزیه زیستی مواد آلی از طریق عمل متقابل بین

کرم های خاکی و موجودات زنده بسیار ریز و در واقع یک کود گیاهی با

تخلخل و نفوذ پذیری و قابلیت دارا بودن هوای کافی و بالا، ظرفیت مناسب

نگهداری آب و فعالیت میکروبی است.

 

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ کرمان

 

این کود حاوی مواد مغذی مورد نیاز برای رشد گیاهان در شکل قابل جذب

نظیر نیترات، فسفات، کلسیم قابل تبادل، پتاسیم محلول و سایر مواد

است و از سویی دیگر دارای سطح تماس مناسب و گسترده هایی برای

فعالیت های میکروبی و در نتیجه آماده سازی انواع مواد مغذی برای مصرف

است. همچنین وجود مواد مؤثر و تنظیم کننده در رشد گیاهان نظیر

اکسین، سیتوکینین ها، مواد هومیک و سایر مواد در ورمی کمپوست قابل

اثبات میباشد دفوع کرم ها دارای قابلیت تبادلی بالایی بوده و از لحاظ

مجموع مواد آلی، پتاسیم و فسفر و کلسیم بسیار غنی است

 

 

فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

 

نحوه برداشت کرم ها و ورمی کمپوست

1 -کرم و کمپوست ها را به یک طرف تل منتقل و در طرف دیگر بستر و غذاي تازه فراهم می نماییم تا کرم هاي

درون ورمی کمپوست به سمت بستر و غذاي تازه حرکت کنند ورمی کمپوست عاري از کرم شده قابل برداشت

است

 

خریدکمپوست جوانه تبریز

2 -روش دستی: کود را غرقاب کرده کرم ها به سمت پایین حرکت می نمایید کودهاي قسمت بالا را برداشت می

کنیم

3 -استفاده از سییلندرهاي مکانیکی که در ابعاد کوچک مقرون به صرفه نیست

 

قیمت کمپوست جوانه تبریز

یکی از راههاي تولید هوموس استفاده از کرم هاي خاکی می باشد بیوهوموس بسته به نوع و اریته کرم وغذایی

که دراختیارشان قرارمی گیرد داراي آنالیز و خواص متفاوتی می باشد. شرکت تعاونی آدلی ورمی کمپوست آرتا

اقدام به تولید بیوهوموس توسط گونه اي ازکرم هاي خاکی به نام آیزینیا (کرم سرخ حلقوي بارانی یا کرم سرخ

کالیفرنیایی) نموده است این کرم ها از مواد آلی تغذیه نموده و 60 درصد این مواد پس از عبور از دستگاه گوارشی

و تجزیه به هوموس تبدیل می گردد مژیکال ارگانیکیک کود بیوارگانیگ بسیار نرم، سبک وزن، ترد، تمیز و بی بو

است و ظاهري کمابیش شبیه به گرانوله قهوه دارد و بدلیل وجود آنزیمها و هورمون هاي رشد گیاهی سبب تحریک

رشد و نمو گیاهان می شود و افزودن زیاد آن به خاك نیز خطري براي گیاه به همراه نخواهد داشت آنالیز شیمیایی

بیوهوموس نشان دهنده وجود 5% نیتروژن، 5 %درصد فسفر، 5 %درص دپتاسیم، 4 %درصد کلسیم است.

جمعیت باکتري ها بیش از دومیلیون در گرم آن می باشد و نیز نشان دهنده مرغوبیت هرچه بیشتر این کود می

باشد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ تبریز

 

اثرات کود شیمیایی

اشباع بیش از حد خاك با انواع مواد شیمیایی اجزاي بیولوژیک (زیستی) خاك را به نابودي می کشاند دانشمندان

با توجه به پیچیدگی سیستم اکولوژیک در تلاشند تا راه حل مناسبی براي این وضعیت بحرانی بیابند از طرف دیگر

مراحل طبیعی تشکیل هوموس سال ها بطول می انجامد به همین دلیل

کارشناسان خبره دنیا درحال بررسی هستند که چگونه می توان این ماده با ارزش را در زمان کوتاه تري فراهم کرد.

فروش کمپوست جوانه سمنان 

فروش کمپوست جوانه سمنان 

 

 

فروش کمپوست جوانه سمنان 

فروش کمپوست جوانه سمنان

 

اثرات کود شیمیایی

اشباع بیش از حد خاك با انواع مواد شیمیایی اجزاي بیولوژیک (زیستی) خاك را به نابودي می کشاند دانشمندان

با توجه به پیچیدگی سیستم اکولوژیک در تلاشند تا راه حل مناسبی براي این وضعیت بحرانی بیابند و طی

مطالعات انجام شده استفاده از کودهاي آلی و بیوارگانیگ بهترین راه حل درجهت نیل به این هدف می باشد

 

خرید کمپوست جوانه سمنان

 

همانطور که می دانیم خاك حاصلخیز باید حاوي هوموس باشند زیرا عوامل مفیدي براي بهبود بخشیدن به خواص

فیزیکی و شیمیایی خاك و تحریک رشد محصولات بطوریکه وجود 1 تا 2 درصد هوموس در خاك کافیست تا آن خاك

حاصلخیز شناخته شود از طرف دیگر مراحل طبیعی تشکیل هوموس سالها بطول می انجامد به همین دلیل

کارشناسان خبره دنیا درحال بررسی هستند که چگونه می توان این ماده با ارزش را در زمان کوتاهتري فراهم کرد

قیمت  کمپوست جوانه سمنان

 

بیوهوموس

یکی از راههاي تولید هوموس استفاده از کرم هاي خاکی می باشد بیوهوموس بسته به نوع و اریته کرم وغذایی

که دراختیارشان قرارمی گیرد داراي آنالیز و خواص متفاوتی می باشد. شرکت تعاونی آدلی ورمی کمپوست آرتا

اقدام به تولید بیوهوموس توسط گونه اي ازکرم هاي خاکی به نام آیزینیا (کرم سرخ حلقوي بارانی یا کرم سرخ

کالیفرنیایی) نموده است این کرم ها از مواد آلی تغذیه نموده و 60 درصد این مواد پس از عبور از دستگاه گوارشی

و تجزیه به هوموس تبدیل می گردد

 

قیمت  کمپوست جوانه قارچ سمنان

 

مژیکال ارگانیکیک کود بیوارگانیگ بسیار نرم، سبک وزن، ترد، تمیز و بی بو است و ظاهري کمابیش شبیه به

گرانوله قهوه دارد و بدلیل وجود آنزیمها و هورمون هاي رشد گیاهی سبب تحریک رشد و نمو گیاهان می شود و

افزودن زیاد آن به خاك نیز خطري براي گیاه به همراه نخواهد داشت آنالیز شیمیایی بیوهوموس نشان دهنده وجود

5% نیتروژن، 5 %درصد فسفر، 5 %درص دپتاسیم، 4 %درصد کلسیم است. جمعیت باکتري ها بیش از دومیلیون

در گرم آن می باشد و نیز نشان دهنده مرغوبیت هرچه بیشتر این کود می باشد

 

فروش کمپوست جوانه مشهد

فروش کمپوست جوانه مشهد

 

فروش کمپوست جوانه مشهد

فروش کمپوست جوانه مشهد

 

مانان عامل انعطافپذیري دیواره قارچ است، در ویرولانس قارچ دخالت دارد،

موجب سرکوب سیستم ایمنی مـی شـود . مانوپروتئین در کلونیزاسیون

نقش دارد.

IV (کیتوزان  در دیواره زایگومیستها بیشتراست. فرم داستیله کیتین. (b

(پروتئین (c (لیپید: مقدار خیلی کم، در دیواره مالاسریافورفور فراوان تراز

بقیه قارچ ها.

 

 

کپسول: در بعضی قارچ ها وجود دارد مثل کرپتوکوکوس نئوفورمنس،

رودوترولا، تریکوسپورون بیژلـی، اسپوروبول ومایسـس، پروتوتکا استگنورا و

تورولوپسیس گلابراتا (کاندیدا گلابراتا) ساختمان ظاهري قارچها در طبیعت

فرم رشتهاي یا کپکی: از واحد ساختمانی به نام هایف ایجاد میشوند.

(از مجموع هایف هایفی میسلیوم میسلیا) به دو صورت تیغه دار و بدون

تیغه اند. انواع بدون تیغه مربوط به زایگومیست ها اسـت کـه بـه ایـن قـارچ

هـا اصـطلاحاً کوئنوسیتیک میگویند. منشاء تیغه از دیواره هایف است و از

رشد دیواره به طرف داخل هایف ایجاد میشود.

 

خرید کمپوست جوانه مشهد

 

اشکال تیغه دار شامل:

ـ تیغه هاي حاوي منافذ منظم به نام ورونین بادي در آسکومایکوتا و

دوترومایکوتا. در این حالت منفذ مرکزي توسط ساختمان درپوش مانند به

نام جسم ورونین مسدود میگردد.

ـ تیغه هاي حاوي منافذ پیچیده به نام اجسام دولیپور (زائدهاي بشکهاي

شکل) در بازیدیومایکوتا.

 

قیمت کمپوست جوانه مشهد

بازیدیوماسیت ها:
1ـ هولوبازیدیومایست: اطراف دولیپور را غشاءهاي منفذداري به نام پارنتزوم

احاطه کرده است.

2ـ هتروبازیدیومایست: داراي دولیپور ساده و فاقد پارنتزوم مثل فیلوبازیـدیلا

نئوفـورمنس (مرحلـه جنسـی کریپتوکوکـوس نئوفورمنس)

 

ممکن است سلولهاي هایف هایی که تیغه هاي میانی آنها داراي دولیپور

میباشد توسط پله ایی قلاب مانند به هم متصل شوند که به آنها اتصالات

گیرهاي شکل (connections Clamp (میگویند.

تیغه میانی داراي منافذ کوچک متعدد  مخصوص خانواده همی

آسکومایست نحوه رشد هایفا  رأسی (یعنی با تکثیر سلولهاي رأسی

است که بر طول هایفا افزوده میشود).

 

 

قیمت کمپوست جوانه مشهد

 

 

 

هایف ها (میسلیوم رویشی) ممکن است گروهی، فنري یا مارپیچ

(راکتـی  و یا شاخ گوزنی (قندیلی)  باشند.

میسلیوم رویشی در محیط (سطح محیط) رشد کرده و مواد غذایی را جذب

میکند. بخشهـایی از میسـلیوم رویشـی

که درون محیط ژلوزي فرو میروند را میسلیوم غوطه ور مینامند.

 

فروش کمپوست جوانه تهران

فروش کمپوست جوانه تهران

 

 

فروش کمپوست جوانه تهران

فروش کمپوست جوانه تهران

 

 

کرم ها و کاربرد آنها :

1 -مدیریت کود درمزارع پرورش گاو و اسب و خرگوش

2 -کاهش زباله هاي مدارس و بیمارستانها و موسسات

3 -تبدیل زباله هاي غذایی و جامدات آلی به ورمی کمپوست در مقیاس بزرگ

4 -استفاده از ورمی کمپوست در بهبود اصلاح خاك مزارع و گلخانه ها و به تبع آن افزایش کیفیت و کمیت محصولات

5 -تولید پروتین کرم به عنوان جیره غذایی آبزیان و طیور با استفاده از خشک کردن و پودر کردن لاشه بدن کرم هاي

مسن.

 

 

خرید کمپوست جوانه تهران

 

موارد استفاده ورمی کمپوست

ورمی کمپوست به عنوان بی رغیب ترین و مطلوب ترین کود ارگانیکی براي مصارف کشاورزي (زراعی و باغی)

فضاي سبز، گلکاري، نشاکاري، سبزي کاري، قارچ خوراکی، خزانه، نهالستان ها، تولید محصولات گلخانه اي و گل

هاي آپارتمانی مطرح می شود. همچنین استفاده از ورمی کمپوست در تهیه چاي کمپوست.

 

 

قیمت کمپوست جوانه تهران

 

خرید کرم و مقدار استفاده

باید متذکر شوم که در کشورمان خرید کرم بسیار حایز اهمیت است زیرا ما براي راه اندازي کارگاه هاي تولیدي دو

هزنیه نسبتا بالا داریم که یکی اجاره بهاي مکان و دیگري هزینه خرید کرم می باشد. اولی یا همان اجاره بهاي

مکان که تقریبا تمامی عزیزان با آن شناخت دارند اما در خرید کرم متاسفانه اطلاعات اندکی مشتاقان به تولید

دارند.

ابتداي امر باید متذکر شوم زمان خرید کرم باید از فروشنده ي کرم یک کیلوگرم به علاوه ي کوکون (زیرا این کوکون

 

ها خود ظرف مدت 2 تا 3 هفته تبدیل به مقدار دیگري کرم می شوند) به علاوه مقدار زیادي بستر به صورت همراه

که کرم تا ارتباط برقرار کردن با محیط جدید بتواند در آن زندگی کند.

 

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ تهران

هرکرم بالغ می تواند به طور میانگین درهر سه روز یک کوکون ایجاد کند که مدت 23 روز پس از آن از هر کوکون 1 تا

3 نوزاد کرم خارج می شود. اما تمام نوزادان زنده نمی مانند.

ضمنا مقدار استفاده کرم با توجه به هدف و زمان تولیدي فرق می کند ولی به طور معمول به

ازاي هر تن کود حیوانی 2 – 3 کیلوگرم استفاده شود و براي زباله هر تن 3 تا 4 کیلوگرم استفاده می شود

 

فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

 

اصول مدیرتی و پرورش کرم هاي خاکی

1 -بر طبق نیاز کرم ها، به آنها غذا دهید. یک کیلوگرم ضایعات آلی براي تغذیه به اندازه 2 کیلوگرم کافی است

(ضمنا غذاي ریخته شده باید خورده شود و مرحله دیگرغذا شروع شود).

2 -رطوبت را دربستر کشت در حال مطلوب نگهداریدبه هیچ وجه کود و بستر رسیده نباید بو دهد: در صورتی که

بستر بوي خاك یا بوي ترشی (آمونیاك) دهد باید بلافاصله به آن هوا ترزیق شود

خرید کمپوست جوانه

 

3 -به منظور هوادهی بهتر محتویات بستر کشت کرم هاي خاکی را به صورت هفتگی بررسی و اقدام به وارونه

کردن مواد بستر نمایید.

4 -گودال یا بستر را زیر سایبان نگهدارید.

5 -دماي بستر باید بین 12 تا 25 درجه سانتیگراد قرار داشته باشد (براي حالت مطلوب و جفت گیري و تخم ریزي

بهتراست دماي بستر بین 17 تا 25 درجه باشد)

6 -PH بستر را به طور منظم بررسی و بین 6 تا 8 ثابت بماند البته قبل از اینکه کرم ها را به بستر اضافه کنیم

 

 

قیمت کمپوست جوانه

فضولات حیوانی: می توان از مدفوع حیوانی مانند گوسفند، اسب، بز، و طیور (به غیر ازمرغ) براي این منظور

استفاده نمود لازم است پیش از استفاده از مدفوع حیوانی بجز احشام آزمایشات و پیش بینی هاي اولیه مختلفی

در مورد عوامل بیماري زا و واکنش در مقابل کرم هاي خاکی انجام داد در ضمن باید در استفاده از مدفوع اسب

بسیار دقت شود زیرا مدفوع این حیوان حاوي ویروس تتانوس است که براي انسان مهلک و کشنده است.

 

طریقه مصرف ورمی کمپوست

معمولا ورمی کمپوست را در باغبانی با نسبت هاي برابر با کودهاي دامی مخلوط و براي هر درخت بین 3 تا 5

کیلوگرم در حلقه هاي به عمق 15 تا 30 و عرض 60 تا 100 سانتی متر در اطراف پایه درخت قرار می دهند سپس

این قسمت با مخلوطی از ورمی کمپوست و کود دامی پر می شود. بر روي این مخلوط نیز یک لایه خاك می ریزند.

قیمت کمپوست جوانه قارچ

 

در زراعت نیز می توان ورمی کمپوست را به میزان 5 تا 10 تن در هکتار در هنگام کاشت به همراه نیمی از مقدار

توصیه کودي منطقه براي زراعت گندم استفاده کرد.

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

 

 

ورمی کمپوست، عبارت است از کودآلی بیولوژیک که در اثر عبور مداوم و آرام مواد آلی درحال
پوسیدگی ازدستگاه گوارش گونه هایی ازکرم هاي خاکی و دفع این مواد از بدن کرم، حاصل
می شود. این مواد هنگام عبور از بدن کرم آغشته به مخاط دستگاه گوارش(موکوس)، ویتامین
ها و آنزیم ها شده که درنهایت به عنوان یک کود آلی غنی شده و بسیار مفید براي ساختمان و
بهبود عناصرغذایی خاك، تولید و مورد مصرف واقع می گردد

 

خرید کمپوست قارچ گانودرما گرگان

 

بنابر این ورمی کمپوست فضولات کرم به همراه درصدي از مواد آلی و غذایی بستر و لاشه کرم هاست. بطورخلاصه می توان ویژگی هاي ورمی کمپوست را شامل موارد زیر دانست.
سبک و فاقد هر گونه بو
عاري ازعلف هاي هرز
حاوي میکرو ارگانیسم هاي هوازي مفید مانند ازتوباکتریها
بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهاي آلی

 

خرید کمپوست قارچ صدفی گرگان

دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین ها به ویژه ویتامین ب12
قابلیت بالاي نگهداري آب مواد غذایی
فرآوري آسان و سریعتر از کمپوست آلی
عاري از باکتریهاي غیرهوازي، قارچها و میکروارگانسیم هاي پاتوژون
اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی وشیمیایی و بیولوژیکی خاك
وجود عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، روي، مس و منگنز

تاثیرورمی کمپوست روي خاک کرم هاي خاکی در هنگام مصرف ماده آلی مقداري زیادي خاك نیز می خورند مواد حاصل از  تغذیه کرم خاکی بعد از دفع خاك دانه هاي مستحکمی را تشکیل می دهد که یکی از پایدارترین انواع خاك دانه ها و همچنین بهترین نوع خاك دانه ها یعنی خاك دانه هاي کروي هستند. ورمی کمپوست در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك تاثیر بسزایی دارد. این کود اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك بوده و علاوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هر گونه بو، میکروارگانسیم هاي پاتوژن، باکترهاي غیرهوازي، قارچ وعلف هاي هرز می باشد.