فروش کمپوست جوانه اصفهان

فروش کمپوست جوانه اصفهان

 

فروش کمپوست جوانه اصفهان

فروش کمپوست جوانه اصفهان

 

 

تحقيقات اجرا شده در مصر نشان داده که کاربرد فاضـلاب در اراضي اطراف

قاهره، نمكهاي محلول در لايه صـفر تـا ۲۰ سانتيمتري خاک را افزايش داده

است، به طوري که پـس از ۶۰ سال، نمك محلول خاك به ۳۲۵ ميليگرم بر

ليتر، كه تقريباً سه برابر خاك هاي آبياري نشده ميباشد، رسيده است

 

خرید کمپوست جوانه اصفهان

 

 

(هر چند، نتايج پاپن و نادري در بررسي اسـتفاده از فاضـلاب تصـفيه شده

براي کشت آفتابگردان، نشان داد که پساب نـه تن هـا باعـث افزايش

شوري خاک نشده، بلکه با شوري کم خود قـادر اسـت نمک هاي احتمالي

موجود در لايه سطحي پروفيـل خـاک را بـه پايين منتقل نمايد.

 

قیمت کمپوست جوانه اصفهان

 

بسياري از ويژگي هاي شيميايي، حاصل خيزي و به دنبـال آن رشد گياه و

فعاليت ميکروارگانيسم ها و قابليت جـذب عناصـر غذايي  و اسـيدي

شـدن خـاک باعـث انحلال و تحرک عناصر غذايي و عناصر کممصرف غير

محلول خاک به فرم قابل دسترس توسط گياه ميگردد .

 

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ اصفهان

 

در زمينه تأثير پسماندهايي نظير فاضلاب، لجن فاضـلاب و کمپوست بر خاک

نيز در سطح دنيا و توسط  مالـدونادو و همکـاران بـا مطالعـه زمينه هاي

ايالت مکزيکوي آمريکـا کـه داراي سـابقه آبيـاري بـا فاضلاب بودند، گزارش

نمودند که اسـتفاده از فاضـلاب سـبب کاهش  میشود

كاهش  خاك در اثر كاربرد فاضلاب توسط ديگر محققين نيـز گـزارش شـده

اسـت اين محققين، دلايـل احتمـالي كـاهش   تجزيه مواد آلي موجود در

لجن، توليد اسيد کربنيک و اسيدهاي آلــي مثــل اســيد ســيتريک، اســيد

ماليــک و پروپيونيــک، نيتريفيکاسيون، سولفوريکاسيون، اکسيداسيون مواد

آلـي، توليـد مواد اسيدي و البته پ-هاش اوليه فاضلاب گزارش نمودند. هر

چند، افزايش پ-هاش در اثر كاربرد کمپوست شهري در برخي منابع نيز

ديده ميشود. مخابلا و وارمن  افزايش پ -هـاش خاک بر اثر استفاده از

کمپوسـت پسـماند شـهري را بـه عنـوان عامل بسيار مهم مورد توجه قـرار

دادنـد.

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.