فروش کمپوست جوانه بندرعباس

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

 

 

 

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

مزاياي دفع مواد زايد به طريقة كمپوست در روستاها

با توجه به امكانات موجود در روستاهاي كشور، توجيه فني – اقتصادي و سـهولت عملكـرد،

توليد بيوكمپوست به روش خانگي يا به كمك كرمها ت(ورمي كمپوس ) در بسياري از ايـن منـاطق،

مناسب و عملي ميباشد .

به طور كلي فوايد اصلي استفاده از بيوكمپوست در روستاها را ميتوان به صورت زير خلاصه

نمود:

 

خرید کمپوست جوانه بندرعباس

-١ محصول نهايي با ارزش بوده و براي اهالي روستا سوددهي خواهد داشت. بيوكمپوسـت حاصله رشد گلها،

سبزيجات، درختچهها و گياهـان زراعـي و بـاغي را تقويـت نمـوده و بعنوان اصلاح كنندة خاك بكار ميرود .

-٢ تهية كمپوسـت بـه روش خـانگي و نيـز ورمـي كمپوسـت زمـين بسـيار كمـي بـراي

آمادهسازي و پردازش نياز دارد .

-٣ بيش از ۸٠ درصد زبالـه هـاي روسـتايي را مـواد آلـي تشـكيل مـيدهنـد و در نتيجـه مي توانند بدين طريق

بازيافت و مورد استفاده در مزارع قرار گرفتـه ضـمن آنكـه تـأثير بسيار مثبتي نيز بر بهداشت محيط روستا و كاهش

آلودگيها خواهد داشت .

 

قیمت کمپوست جوانه بندرعباس

 

 

 

-٤ زمين كمتري نسبت به اماكن دفن نياز داشته و آلودگي در محلهاي دفـن زبالـههـاي

روستايي نيز بسيار كاهش پيدا ميكند .

-٥ بيوكمپوست رطوبت خاك را حفظ كرده، دما را متعادل نموده، و همچنين از فرسـايش

خاك نيز ميكاهد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ بندرعباس

 

-١مادة تعاريف

-١ پسماندهای روستايي

به مجموعه مواد جامدی گفته می شود که بطـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم حاصـل از

فعاليت ساکنين روستايی بوده و از نظر توليد کننده زايد تلقی می شود.

-٢ پسماندهاي آلي

بخش فسادپذير و قابل پوسيده شدن مواد زايد جامد را در اثر تجزية هوازي يا بيهـوازي

پسماندهاي آلي ميگويند نظير پسماندهاي غذايي، زائدات گياهي و غيـره د . بـيش از نـو

درصد مواد زايد جامد روستايي را پسماندهاي آلي تشكيل ميدهند .

٣ -كمپوست خانگي

فرآيند تبديل بخش آلي زبالـههـاي خـانگي نظيـر ضـايعات غـذايي، آشـغال سـبزي،

باقيماندههاي حاصل از فعاليتهاي چمنزني، باغداري و غيره را به كود آلي، كمپوست

خانگي مينامند.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.