ورود توسط hani

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

فروش کمپوست جوانه بندرعباس       مزاياي دفع مواد زايد به طريقة كمپوست در روستاها با توجه به امكانات موجود در روستاهاي كشور، توجيه فني – اقتصادي و سـهولت عملكـرد، توليد بيوكمپوست به روش خانگي يا به كمك كرمها ت(ورمي كمپوس ) در بسياري از ايـن منـاطق، مناسب و عملي ميباشد . به طور […]

فروش کمپوست جوانه اصفهان

فروش کمپوست جوانه اصفهان       تحقيقات اجرا شده در مصر نشان داده که کاربرد فاضـلاب در اراضي اطراف قاهره، نمكهاي محلول در لايه صـفر تـا ۲۰ سانتيمتري خاک را افزايش داده است، به طوري که پـس از ۶۰ سال، نمك محلول خاك به ۳۲۵ ميليگرم بر ليتر، كه تقريباً سه برابر خاك هاي […]

فروش کمپوست جوانه شیراز

فروش کمپوست جوانه شیراز   کرم های خاکی غذای بسیار غنی را دوست ندارند. گونه ایزینیا فوتیدا قادر به تغذیه از مواد نیمه پوسیده مانند کود گاوی، کود اسبی (کودها باید خشک باشند)، کاه و کلش غلات و برخی زایدات و بقایای گیاهی می باشد در داخل این بستر اصلی می توان مواد تازه ای […]

فروش کمپوست جوانه کرمان

فروش کمپوست جوانه کرمان       یکی از مزایای فرایند تولید ورمیکمپوست، تولید مقدار زیادی کرم است که برای اهداف متعددی مورد استفاده قرار می گیرند. از مشکلات جدی تولید ورمی کمپوست وجود پاتوژن های گیاهی و انسانی مضر در برخی زباله ها می باشد.   خریدکمپوست جوانه کرمان   از بین بردن بسیاری […]

فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز       نحوه برداشت کرم ها و ورمی کمپوست 1 -کرم و کمپوست ها را به یک طرف تل منتقل و در طرف دیگر بستر و غذاي تازه فراهم می نماییم تا کرم هاي درون ورمی کمپوست به سمت بستر و غذاي تازه حرکت کنند ورمی کمپوست عاري از کرم […]

فروش کمپوست جوانه سمنان 

فروش کمپوست جوانه سمنان        اثرات کود شیمیایی اشباع بیش از حد خاك با انواع مواد شیمیایی اجزاي بیولوژیک (زیستی) خاك را به نابودي می کشاند دانشمندان با توجه به پیچیدگی سیستم اکولوژیک در تلاشند تا راه حل مناسبی براي این وضعیت بحرانی بیابند و طی مطالعات انجام شده استفاده از کودهاي آلی […]

فروش کمپوست جوانه مشهد

فروش کمپوست جوانه مشهد     مانان عامل انعطافپذیري دیواره قارچ است، در ویرولانس قارچ دخالت دارد، موجب سرکوب سیستم ایمنی مـی شـود . مانوپروتئین در کلونیزاسیون نقش دارد. IV (کیتوزان  در دیواره زایگومیستها بیشتراست. فرم داستیله کیتین. (b (پروتئین (c (لیپید: مقدار خیلی کم، در دیواره مالاسریافورفور فراوان تراز بقیه قارچ ها.   […]

فروش کمپوست جوانه تهران

فروش کمپوست جوانه تهران         کرم ها و کاربرد آنها : 1 -مدیریت کود درمزارع پرورش گاو و اسب و خرگوش 2 -کاهش زباله هاي مدارس و بیمارستانها و موسسات 3 -تبدیل زباله هاي غذایی و جامدات آلی به ورمی کمپوست در مقیاس بزرگ 4 -استفاده از ورمی کمپوست در بهبود اصلاح […]

فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه       اصول مدیرتی و پرورش کرم هاي خاکی 1 -بر طبق نیاز کرم ها، به آنها غذا دهید. یک کیلوگرم ضایعات آلی براي تغذیه به اندازه 2 کیلوگرم کافی است (ضمنا غذاي ریخته شده باید خورده شود و مرحله دیگرغذا شروع شود). 2 -رطوبت را دربستر کشت در حال مطلوب […]

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان       ورمی کمپوست، عبارت است از کودآلی بیولوژیک که در اثر عبور مداوم و آرام مواد آلی درحال پوسیدگی ازدستگاه گوارش گونه هایی ازکرم هاي خاکی و دفع این مواد از بدن کرم، حاصل می شود. این مواد هنگام عبور از بدن کرم آغشته به مخاط دستگاه […]