ورود توسط danyal

فروش کمپوست قارچ در شیراز

فروش کمپوست قارچ در شیراز در ساختار خاک یک نوع تجزیه خاک در نظر گرفته می‌شود. (چان و همکاران، ۲۰۰۳)و با توجه به زمین فراوان است. فروش کمپوست قارچ استفاده از روش‌های مدیریت محصول خاک. تخریب فیزیکی خاک در نواحی کشاورزی رخ می‌ دهد بیشتر به عنوان پیامد کاهش مواد آلی خاک ایجاد شده توسط کشت […]

فروش کمپوست قارچ

  فروش کمپوست قارچ سیستم پایدار، زمانی که با کمپوست زباله سبز ترکیب می‌شود، از جامدات ، هدر دادن مواد غذایی، و با مواد زائد مواد غذایی مایع در دسترس بودن نیتروژن، گیاهان گیاهی می‌توانند از تامین مواد مغذی اضافی بهره‌مند شوند یا بهبود یابند. در حقیقت، چنین تحقیقاتی سوالاتی را مطرح می‌کنند که عبارتند […]